Om Yrkesbeviset

Här kommer lite information om vad Yrkesbeviset innebär.

Vad är Yrkesbeviset?

Yrkesbeviset är ett yrkesprov som floristelever på hantverksprogrammet erbjuds att genomföra under sin sista termin på gymnasiet. Det blir en avslutning på tre års studier där många olika kunskaper och kompetenser testas av externa granskare från hela Sverige.

Vad ingår i Yrkesbeviset?

Provet består av två delar: en praktisk och en teoretisk. Det bygger på att eleven får jobba utifrån ett Case med en fiktiv beställare och ett specifikt tema. Det innehåller olika riktlinjer som eleven ska ta hänsyn till samt  kriterier för teknik, helhet färg och form. Elevernas arbete presenteras muntligt för granskarna (experter från F.Y.R) med en Power Point som ska innehålla en kalkyl, skiss, materialförteckning och beskrivning av arbetet på fackspråk. För att få utföra provet krävs att eleven har godkänt i 90 % av de 2500p som ingår i gymnasieutbildningen. För YrkesVux krävs 1500 poäng från Floristutbildningen med minst Godkända betyg eller E i Svenska, Matematik, Engelska, Samhällskunskap, Historia (kan vara andra ämnen också) från tidigare gymnasieskola eller liknande. Gymnasial- eller eftergymnasial utbildning (YrkesVux) ska vara likvärdig och följa den rekommenderade poängplanen som satts upp för att kvalitetssäkra floristutbildningen som finns på skolverket se länk på skolverket. Efter genomförandet av Yrkesbeviset behöver eleven arbeta minst 3000 timmar i blomsterbranschen för att kunna avlägga sitt gesällbrev.

Provets fördelar

Yrkesbeviset har sedan starten 2007 vuxit sig starkt och sättet som arbetet genomförs på har visat sig ha flera positiva effekter. Genom att alla gymnasiegemensamma ämnen kopplas ihop och samverkar till en helhet stärks elevernas motivation när det gäller studierna. Dessutom är arbetssättet sådant att eleven utvecklar olika förmågor och kompetenser som behövs för framtida yrkesliv. Till exempel tränas eleven i att ta ansvar, lösa problem, inhämta och kritiskt granska information samt stärka sina skriftliga och verbala förmågor. Dessa förmågor är elevernas verktyg för att sedan själva kunna utvecklas vidare på olika sätt. Utöver det stärks eleven i sin yrkesroll och sporras att utvecklas vidare och ta sitt gesällbrev. F.Y.R ser ett starkt ökat intresse för Yrkesbeviset, både hos elever, hos Er APL-handledare som eventuella framtida arbetsgivare. Alla har att vinna på högre kvalitet, stärkt yrkesidentitet och högre yrkesstatus. Under våren 2017 genomförde 80 elever sitt Yrkesbevis varav 68 blev godkända. Titta gärna på hemsidan www.floristernasyrkesrad.se under länken Yrkesbevis, där kan du också se vilka som fått ut sitt Yrkesbevis.

Yrkesbeviset- en kvalitétstämpel

Från FYR:s sida har vi sett att Yrkesbeviset är ett jättebra redskap i skolan för att jobba systematiskt med kvalitet både i innehåll men även vid bedömning, vilket stärker lärarnas kompetens. För Dig som framtida arbetsgivare är målet att underlätta i rekryteringsarbetet då Yrkesbeviset ger ett mått på floriststudentens kvalitet, i arbeten och kunskap inom yrket. Det ger också en signal om, att eleven verkligen är intresserad av sitt yrke och har ansträngt sig lite extra i sin utbildning. I dag är det som arbetsgivare omöjligt att hålla reda på alla utbildningar som finns, likaså vilka kurser som ingår, vad kurserna innehåller och hur nivån på den enskilda skolan är. Därför är den nationella kvalitetssäkringen som Yrkesbeviset innebär, ett viktigt steg på vägen. Vår önskan är att Yrkesbeviset ska vara något som arbetsgivare alltid frågar om vid rekrytering.

Varför startades Yrkesbeviset?

Yrkesbeviset infördes 2007 av Floristernas Yrkesråd (F.Y.R) med målet att kvalitetssäkra floristelevernas utbildning som vi upplevde hade en alltför skiftande kvalitet runt om i landet. Det ledde till en urholkning och statussänkning av yrket som helhet. Efter många diskussioner om hur man kunde arbeta med detta föddes idén om en avslutande examen. Det är dock mer än en enskild examen. Yrkesbeviset är ett sätt att gemensamt arbeta för kvalitet och status inom floristyrket. Det ansvar har vi alla, som är yrkesverksamma florister, arbetar som lärare, är anställda i blomsterbutik eller driver företag.

Samverkan mellan arbetsliv och skola

Vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete mellan APL-handledare, skolor och Floristernas Yrkesråd i det gemensamma arbetet med att utbilda morgondagens kompetenta, kreativa florister. Du som APL-handledare kan medverka till detta genom att värna om hantverkets utveckling genom att ingå i det lokala programråden som ska varje skola ska bilda enligt GY 2011. Du kan även stödja Floristernas Yrkesråd genom att Du eller ditt företag blir stödmedlem. För mer information om vår verksamhet. F.Y:Rs arbete bygger på medlemmarnas intressen och önskemål så tveka inte att höra av dig!

Önskar du vara med på en bedömning som blomsterhandlare så tar du kontakt med oss på Floristernas Yrkesråd eller läraren på din närmaste floristutbildning! Vi från organisationen ser detta som en mycket viktig länk för elevernas utveckling och innehåll i floristutbildningen.

Har du frågor eller synpunkter så kontakta oss gärna på info@floristernasyrkerad.se.

Kort information om F.Y.R

Floristernas Yrkesråd är en ideell organisation där

  • Föreningens mål är att skapa nätverk inom floristbranschen.
    • Föreningen ska särskilt verka för att utveckla utbildningen kring floristyrket och därtill förenlig verksamhet. Som led i arbetet kommer föreningen att anordna tävlingar, utbildningar, seminarier, domarverksamhet och andra sammankomster av lämplig karaktär.
    • Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med god hantverkstradition och samtidigt verka för nytänkande och framåtanda.
    • Föreningen ser sig som rådgivande part gentemot myndigheter och andra organisationer när det gäller frågor som rör floristyrket och floristutbildningen, och verkar aktivt för att höja statusen på floristyrket.