APL projekt

Regionala APL utvecklingsprojekt för bättre samverkan mellan skola och arbetsliv.

  • Medverkande i projektet:
    ST:Eriksgymnasium i Stockholm, Virginska gymnasiet i Örebro, Frialäroverken i Ystad, Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping, Rönnowska skolan i Helsingborg, Milner gymnasiet i Kristianstad, Njudungsgymnasiet i Vetlanda, Floristernas Yrkesråd.
  • APL Floristcollege certifierade handledare.
    APL Floristcollege
  • Projektmedel från Skolverket mellan 1/3-31/12-2017

Bakgrund:
Under de senaste åren har lärare på floristutbildningarna fått en ökad arbetsbörda. Små elevkullar har lett till nedskärningar med sammanslagna klasser och i vissa fall har utbildningar stängts ner. Kvalitén har i flera fall blivit lidande då möjlighet i form av tid för tex uppföljning och kvalitetssäkring av APL-platser saknats. Som Yrkesråd kan vi också se att kvalitén på yrket som helhet utarmas när kvalitén på APL:en inte håller en tillräckligt hög nivå. Detta medför på sikt att statusen på hela yrket försämras vilket leder till en ond spiral då attraktiviteten för floristutbildningen minskar. Vi behöver en positiv utveckling i branschen som helhet och det kan bara ske om vi har en bra utbildning med hög kvalité och en bransch där vi samverkar skola-arbetsliv. På flera håll har floristlärare gått skolverkets APL-utvecklarutbildning vilket gett en bra grund och förförståelse kring uppdraget kring APL. Många är nu smärtsamt medvetna om att omfattande insatser krävs för att ge eleven det som behövs. Skolorna efterfrågar stöttning och hjälp på ett övergripande plan kring branschspecifika frågor så man kan jobba vidare utifrån den kartläggning kring APL som är gjord på flera platser. Många APL-platser behöver kompetensutveckling kring organisation, ledarskap, försäljning för att dels stärka sina egna företag och möjliggöra för dem att ge eleverna en hög kvalitet under APL men också genom bättre kompetens stå rustade för att ta emot elever utan att det upplevs som en stor belastning. Handledarna på APL-platserna behöver öka sin kompetens kring kommunikation och hur man kan koppla den dagliga verksamheten i butik med skolans styrdokument och uppdrag.

Projekt APL-college:
Genom skolverket har Floristernas Yrkesråd fått möjlighet att driva ett Pilotprojekt för att skapa regionala stödfunktioner för bättre samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Projektet innebär att Floristernas Yrkesråd tillsammans med 7 pilotskolor i olika regioner. När projekttiden är slut så kommer konceptet att utvärderas och utvecklas för att spridas till fler skolor skolor och företag som vill certifieras och ingå i ett nationellt Florist-college.

Genom APL-college så kommer handledarna på APL-platserna och yrkeslärarna på skolorna skapa bra nätverk med en gemensam förståelse för uppdraget. Genom projektet kommer vi skapa en gemensam digital plattform för bedömning och uppföljning som synliggör elevernas lärande på APL-platsen och som på sikt kommer att bidra till en högre kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet på nationell nivå.

Enskilda skolor har svårt att ge handledarna något tillbaka och skapa hållbara samarbeten då skolorna är extremt pressade. Vi jobbar i en bransch med till stora delar små företag vilka också måste få förutsättningar att arbeta med vårt gemensamma ansvar- att forma blivande florister in i ett yrke. Att stötta regionalt och gemensamt kommer att innebära en satsning på bra handledare och bra butiker vilket kommer att leda till bättre förutsättningar för alla inblandade. Skolverkets handledarutbildning för APL-handledarna är ett mycket bra och fungerande verktyg som vi vill komplettera med yrkesspecifika delar. Som branschorganisation kan vi gå in och visa kopplingarna mellan skolans uppdrag och det lärande som sker på arbetsplatsen. Att stärka APL-företagen genom att ge dem bättre kompetens i form av omvärldsbevakning i gemensamma branschfrågor och branschutveckling.

Yrkescollege-florist:
Yrkescollege-florist kommer att innehålla stödfunktioner för att både öka samverkan mellan skola och arbetsliv i de olika regionerna men också höja kvalitén på det arbetsplatsförlagda lärandet genom att ta fram ett kompetensutvecklingspaket för APL-handledarna. Yrkescollege-Florist kommer att skapa en gemensam struktur för uppföljning under APL genom bildandet av en digital plattform för att underlätta dokumentation och synliggöra lärandet i förhållande till examensmålen. Insatserna kommer att stötta företaget som helhet i samverkan med skolorna. Genom ökad kompetens kommer butikens status stärkas vilket är bra på sikt. I slutet av projektet 2018 är målet att vi har ca 100 branschcertifierade handledare som kan fungera som ambassadörer och mentorer för de som vill certifieras och ingå i Florist Yrkescollege framöver. Genom att göra en gedigen utvecklingsinsats för deltagarna i projektet så har vi en god spridd kompetens som möjliggör fortsatt spridning i de olika regionerna efter den statliga finansieringen avslutats. Det innebär att 2017 så kommer vi att ha 12 certifierade skolor som ingår i Florist Yrkescollege och 40 till 50 certifierade APL-platser.

Är du intresserad av att veta mer om hur du kan vara med i arbetet och bli certifierad som skola eller butik?

Kontakta oss för mer information!