Årsmöte

Kallelse till årsmöte för medlemmar i Floristernas Yrkesråd
Plats: Ystad Fria Läroverk
Tid: Måndagen den 28 augusti 2023 Kl.19.00
Sista dag för anmälan är den 18 aug för deltagande på mötet så vi kan skaffa lite fika under mötet.

TILL ÅRSMÖTET
______________________________________________________________

Vid årsmötet skall följande Punkter ska behandlas:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år, andra halvan på ent id av 2 år
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1år;
d) 1 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande
13. Övriga frågor.