Gesällprovet i floristyrket

Gesällprovsregler

Gesällprov anordnas på skolor som är medlemmar i Floristernas Yrkesråd, arbetar med Yrkesbeviset samt ingår i Gesäll-och Mästarrådet i Sverige. Gesällprov anordnas på tid och plats som bestäms året innan provet och aviseras minst ett halvt år före första prov. Proven kommer att läggas tillsammans med Yrkesbevisen som sker runt om i Sverige, och dessa sker i huvudsak på våren.

Förberedande Gesällprovskurs skall anordnas av Floristernas Yrkesråd, på prov-avläggningsplatsen eller på en skola som är medlem i Floristerna Yrkesråd, senast fyra veckor innan gesällprovet. Blomstermaterialet som tillhandahålls under kursen är inte detsamma som till gesällprovet. Det är inte tvunget att gå den förberedande kursen för att ha tillträde till prov men vid fler sökande till provet än vad som finns plats för prioriteras i första hand de som gått den förberedande kursen i anslutning till provet.

ANMÄLAN TILL FÖRBEREDANDE GESÄLLKURS

GESÄLLEN PRISINFORMATION

Prövande till Gesällprov skall sända in alla handlingar inklusive utbildningsloggboken digitalt scannade rörande praktiktid, utbildning etc. till Floristernas Yrkesråd senast elva veckor före planerat Gesällprov till floristernasyrkesrad för kontroll angående behörighet att avlägga prov. För att få tillträde till provet skall fastställd provavgift vara inbetald senast sex veckor före provets början. Vid teoriprov gäller elva veckor eller då man vill ha tillgång till databasen på internet. Teoriprovet ska vara avklarat innan det praktiska provet sker via skolan som det är tänk att avlägga praktiska provet på, detta sker via ett databaserat prov från övningsdatabasen via internet. När provavgiften är inbetald så får man tillgång till övningsdatabasen, tidigast elva veckor före provet, via frågebanken på internet med frågor till teoriprovet.

Erfarenheter för att få göra Gesällprovet

– Prövandes erfarenhet ska vara minst 4500 timmar, av erfarenhetsträning i yrket.
– Där man får tillgodoräkna sig 1500 timmar från sin utbildning.
– För de studerande som kommer från en certifierad floristutbildning och som använt Florist-college under sin utbildning, och har jobbat i en floristbutik under sin fritid kan max ytterligare tillgodoräkna sig 1000 timmar inför sin gesäll.

Den nya utformningen för Gesällprovet från 2020

– Du som gjort ditt Yrkesbevis kommer att få din YB examen validerad och får då göra tre pratiska moduler samt teoriprov. Två pratiska arbete som tidigare från ett Case, och ett arbete som rådet väljer ut inför var år.
– Och du som inte har gjort ditt YB i skolan kommer inte att behöva göra ditt YB innan, men kommer att göra gesällen med dom regler som redan är antagna för gesällprovet se tidigare.

Provets omfattning.

Gesällprovet omfattar dels ett teoretiskt prov, dels ett praktiskt prov enligt nedanstående uppställning. Skolorna beslutar före varje provs genomförande tillsammans med Floristernas Yrkesråd.

Teoretiskt prov ska vara godkänt före praktiskt prov.

Provet omfattar ca 50-frågor som skall besvaras via provvakten på den skola där provet avläggs, och det ska vara godkänt före det praktiska provet. Provet sker via ett web-baserat program. Frågorna behandlar färg, form, stilhistoria, exponering, fackterminologi, snittblommors och krukväxters namn, skötsel, varuvård, hantering samt sjukdomar och skadedjur.

200 frågor skall den prövande, via en internetdatabas, öva sig på minst elva veckor före provet. 50 av dessa frågor skall besvaras vid provet. Minst 38 frågor måste vara rätt besvarade på 60 minuter för godkänt betyg.

(Vid konstaterad dyslexi kan den prövande begära att få provet muntligt uppläst av provvakt.)

Förslag till lämplig kurslitteratur, skall översändas till de prövande tillsammans med frågorna.

Omprov på teoriprov skall kunna göras innan den prövande avlägger det praktiska provet, varvid den prövande får besvara nya frågor utvalda bland de 200. Den prövande står för den extra kostnaden.

PRAKTISKT PROV CASE MED TVÅ UPPGIFTER, DETTA SKA ALLA GÖRA

Se exempel Casebeskrivning Floristernas Yrkesråd yrkesprov med tillägget övriga kriterier för Gesällprov, Varje år kommer nya Case att presenteras senast i oktober, för anmäla deltagare varje år som gäller för kommande år.

ARBETE TRE OCH FYRA för de som inte har gjort YB

* Arbete tre eller fyra kommer att vara en bunden bukett med en förberedd konstruktion om detta inte ingår i Caset, de två följande arbeten varieras från nedanstående lista och varieras från år till år och anpassas till Caset. Provtagarna får veta dessa senast en månad innan prov.

ARBETE TRE för de som har gjort YB

* Arbete tre för de som gjort YB från sin utbildning kommer att få från Gesäll och mästare rådet få ett givet arbete minst en månad innan provet, som ska i sin helhet genomföras på provet.

* Begravningsbinderi

– krans med dekoration i stickmassa av typ oasis (Kransstomme i storlek 55cm hel boj klädd med levande, botaniska blad i lindningsteknik, förberedd hemifrån till provet).

– begravningsdekoration i florette petite/grande, dekorativ stil, radial gruppering
.

– begravningsdekoration i florette petite/grande, dekorativ stil, parallell gruppering.

* Brudbinderi

– i handtag/hållare med stickmassa (lady), dominans av dekorativ stil
.

– i handtag/hållare med stickmassa(lady), dominans av formal stil.

– arrangemangsteknik, dominans av dekorativ stil.

– arrangemangsteknik, dominans av formal stil.

– stiftad med dominans av dekorativ stil
.

– stiftad, med dominans formal stil.

– limningsteknik med dominans av dekorativ stil,

– limningsteknik med dominans av formal stil

* Dekoration / arrangemang i kruka/fat/vas.

Här kan både stil och gruppering (radial eller parallell) varieras från år till år.

– presentdekoration
.

– bordsdekoration
.

– scendekoration

* Plantering i kruka/fat.

* Presentation av dina arbeten dag 2 max 20 minuter.

Dessa kriterier står i Casebeskrivningen.

MATERIAL TILL GESÄLLPROVET

Allt material skall vara enhetligt för alla deltagare enligt en särskild blomlista med sorter, antal, färg etc. Förteckning över övrigt material och underlag etc, utsändes till de prövande minst en månad före provets genomförande. Den prövande ska själv ta med material som denne vill använda till provet utifrån materiallistan. (Allt material på listan behöver ej tas med till provet om du inte ska använda det och detta kommer att bedömas som materialekonomisk åtgång).

Materiallistan kommer att variera efter årstid. Samtidigt meddelas den stilart, som ett arbete skall utföras i, tema/sammanhang och gruppering (radial eller parallell) för dekorationen.

Det är upp till den prövande att hantera materialet så att det håller sig under hela provtiden, bedömning av varubehandling ingår som en del av gesällprovet.

Verktyg och tekniskt material tar den prövande med enl. bifogad lista.

Provvakten fungera som kontrollant under provet.

GENOMFÖRANDE AV GESÄLLPROV

Den praktiska delen av Gesällprovet genomförs under totalt 8 timmar som inkluderar såväl ren provtid som förberedelsetid. Avbrott för lunch görs med en halvtimme och för kaffe med en halvtimme.

Totalt omfattar den praktiska provtiden: 9,0 timmar dag 1

Presentation av ditt arbete inför minst 3 Experter: max 20 minuter dag 2

Totalt 9 timmar och 20 minuter.

För de som gjort YB från sin utbildning kommer inte att redovisa sin presentation inför granskarna då man gjort detta under YB.

De praktiska arbetsuppgifterna kan utföras i den ordning varje prövande själv önskar under prov dagen.

Gesällprov genomförs är ett preliminärt förslag enligt nedanstående schema:

DAG 1

07.30 Samling

08.00-12.00 Prov inklusive 15 minuters paus

12.00-12.30 Lunch

12.30-17.30 Prov inklusive 15 minuters paus

17.30-18.30 Städning

DAG 2

09.00 Startar presentationerna efter turordningsschema (här kan också göras det fjärde arbetet beroende på skolans öppet tider).

12.00-13.00 Lunch

15.00- Resultat av Gesällprovet presenteras

GRANSKNING

TEORETISKT PROV

Gesällprovets teoretiska prov skall avklaras innan praktiskt prov. Personal från skolan där provet genomföres är provvakt, omedelbart sedan teoriprovet avslutats så får provtagare reda på resultat från databasen på internet. Teoriprovet bedöms med G godkänt eller IG icke godkänt

PRAKTISKT PROV

Gesällprovets praktiskt utförda arbeten skall granskas av tre till fem, centralt av Gesäll- och Mästarrådet, utsedda expert varav minst en ska komma som verksam florist från Interflora eller Euroflorist och minst en från Floristernas Yrkesråd som individuellt och gemensamt bedömer varje arbetsuppgift utifrån gransknings-momenten i Helhetsintryck och Teknik.

Expert skall vara en yrkesman med Gesällbrev samt att ha sitt huvudsakliga arbete som florist. Alla experter skall vara helt uppdaterade på nyheter och trender, utvecklingstendenser, nya material etc. Expert ska ingå i FYR:s nationella team för granskare.

Det är viktigt att nya expertaspiranter får träning att granska prov genom att få följa erfarna experter under deras granskning. Detta kan ske vid provet. Efter träning görs en utvärdering av aspirantens kompetens för fortsatt granskning som expert. Kurser för aspiranter och experter kommer att hållas regelbundet och dessa aviseras på hemsidan.

Vid eventuella förändringar för experter under uppdraget är det upp till Floristernas Yrkesråd att bedöma om man som gransknings person uppfyller expertkraven.

Granskningen påbörjas dag 2. Då gör provtagaren sin presentation varefter genomgång hålls med de prövande då experterna har granskat provet, granskning och genomgång skall ha avslutats senast klockan ca 17.00 dag 2.

Vid granskningen av varje moment används en fyra gradig skala 0-3, där 0 är underkänt. Underkänt betyg på ett moment kan ej vägas upp genom högre betyg på ett annat moment. Hela poäng eller delar av poäng kan anges av genomsnittet från Experter. Momentet Teknik bedömes även med samma skala samt där visa bedömningar kommer att besvaras med JA eller NEJ.

Teoriprovet skall endast betygsättas G eller IG.

För godkänt Gesällprov på provdagen gäller att ett provarbete får vara underkänt utan att den prövande skall behöva göra om hela provet. Omprov av ett arbete görs i direkt anslutning till provet, eller inom ett år efter Gesällprovets avläggning, detta givetvis under förutsättning att prov anordnas under denna tid, i annat fall vid första tillfälle prov anordnas. Omprov av ett arbete kan endast ske en gång. Om provuppgift ej kan godkännas vid omprov, måste hela gesällprovet göras om.

PROVAVGIFT

Varje prövande betalar en provavgift som fastställs året före aktuellt prov och som tillkännages i samband med inbjudan till Gesällprov. Provavgiften inkluderar inte kostnad för material till provet (såväl blommor som tillbehör), samt i provet ingående måltider.

  • Provavgiften är fastställ till 5.625 SEK inkl. moms.
  • Omprov av ett arbete är fastställt till 1.125 SEK inkl. moms
  • Omprov av hela Gesällprovet är fastställt till 5.625 SEK inkl. moms
  • Teoriprovavgift inkl provfrågedatabas och övningstest via internet 1.125 SEK inkl. moms.
  • Sveriges Hantverksråd fastställt provavgift om 800 SEK exkl moms.(Betalas till Hantveksrådet).
  • Medlemsavgift till Floristernas Yrkesråd 500 SEK registrering via hemsidan.

För att få tillträde till Gesällprov skall provavgiften vara betald senast sex veckor före aktuellt provs genomförande.

ANMÄLAN

Anmälan till Gesällprov skall göras i enlighet med den information som lämnas i samband med inbjudan till prov via www.floristernasyrkerad.se, dock senast sex veckor före planerat Gesällprov.

Anmälan är bindande från sex veckor före provets genomförande, vilket innebär att prövande som avbokar provet får stå för kostnader förenade med avbokningen,

Floristernas Yrkesråds Gesäll- och Mästareråd i samarbete med Interflora och Euroflorist i Sverige.

Mikael Sörensson
0708538188

Provbestämmelsen.
Fastställda 2013-05-30 på Hantverksrådet i Leksand