Till skolledare för floristutbildning

Blomsterbranschen och florist yrket är världens vackraste yrket. Den konceptuella utvecklingen som kunder eferfrågar och förändrade kompetensbehov har ökat efterfrågan på kompetenta florister i yrket och ställer stora krav på kvalificerade floristutbildningarna i Sverige.

Till skolledare för floristutbildningen

Med anledning av skolverkets nya statistik för vilka skolor som erbjuder floristprogrammet så gör vi från branschförbundet Floristernas Yrkesråd (FYR) ett utskick till samtliga skolor för att göra dig som huvudman extra uppmärksam på branschens krav i yrket och vad vi anser att man som huvudman måste uppfylla för att bedriva en floristutbildning av godkänd kvalitet.
Floristernas Yrkesråd har funnit sedan 2005 och har sedan starten arbetat för en floristutbildning av hög kvalitet som ska ge eleverna nödvändiga kunskaper och kompetenser för att bli anställningsbara i yrket. Utbildningssituationen för florister i Sverige har sett väldigt olika ut. Många utbildningar har startat upp men tyvärr har fler inte hållit en tillräckligt hög kvalitet. Som ett led i att stärka kvalitén och höja lärarnas kompetens instiftades ett prov för Yrkesbevis i floristyrket. Den positiva effekten av detta har varit, och är fortfarande, enorm. Majoriteten av Sveriges floristutbildningar är i dag anslutna till det nationella nätverk av skolor som tillsammans verkar för att ge eleverna en god utbildning. För lärarnas del är seminarierna kring bedömning, kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation ett otroligt värdefullt system för riktad kompetensutveckling som leder till att eleverna når en högre måluppfyllelse och dessutom stärks i sin yrkesroll.
Floristernas Yrkesråd har tillsammans med Euro Florist och Interflora tagit fram en utbildningsloggbok för att lättare kunna ha ett helhetsperspektiv gällande elevens utbildningsväg fram till gesällbrevet. Innehållet i utbildningsloggboken finns kortfattat beskrivet på hemsidan och har diskuterats på tidigare seminarier kring Yrkesbeviset. På vårens utvärderingsseminarium för Yrkesbeviset kommer loggboken presenteras och gås igenom för att sedan till höstterminen börja användas aktivt. Loggboken kommer bli ett extremt viktigt verktyg i elevens utbildning.
För de skolor som avser att erbjuda eleverna Floristutbildning med möjlighet att avlägga prov för Yrkesbeviset så kommer det krävas en certifiering. För certifiering krävs att skolan erbjuder Yrkesbeviset (görs inom ramen för gymnasiearbetet) och ger de kurser som anges av FYR. Skolan ska tillsätta en ansvarig floristlärare med god yrkeskompetens (gesällbrev i floristyrket är ett krav, pedagogisk utbildning är ett önskemål) Samma gäller ansvarig handledare i butik. Den ansvarige läraren blir en del i systemet kring Yrkesbeviset och skall delta i de obligatoriska seminarierna kring bedömning, yrkesutveckling mm.

 

FLORISTUTBLININGEN

Om utbildningsvägen för florister kan man kort beskriva gången på följande sätt. Gäller både gymnasieelever och inom vuxenutbildningen.

1) Floristprogrammet/lärlingsutbildning på certifierad skola/utbildningsplats (kurser enligt specifikation, minimum 1500 timmar i floristkurserna)
2) Godkänt Yrkesbevis som gymnasieexamen (gymnasiearbetet)
3) Färdighetsträning i branschen efter godkänt Yrkesbevis (3000 timmar)
4) Gesällbrev
5) Mästarebrev

utbild graf

Eftersom det finns många som gått ut skolan utan att avlägga prov för Yrkesbeviset så kommer Floristernas Yrkesråd att erbjuda preparandutbildningar med möjlighet att avlägga prov för Yrkesbeviset för de som planerar att skaffa gesällbrev. FYR kommer även att erbjuda fortbildningskurser för lärare och handledare för att så snabbt som möjligt få det skolor som inte ingår i nätverket kring Yrkesbeviset idag, att komma på banan.

Med förhoppning om ett gott framtida samarbete.
Mikael Sörensson, ordförande Floristernas Yrkesråd