Gesällprovet i floristyrket

Gesällprovsregler

Gesällprov anordnas på skolor som är medlemmar i Floristernas Yrkesråd, arbetar med Yrkesbeviset samt ingår i Gesäll-och Mästarrådet i Sverige. Gesällprov anordnas på tid och plats som bestäms året innan provet och aviseras minst ett halvt år före första prov. Proven kommer att läggas tillsammans med Yrkesbevisen som sker runt om i Sverige, och dessa sker i huvudsak på våren.

Förberedande Gesällprovskurs skall anordnas av Floristernas Yrkesråd, på prov-avläggningsplatsen eller på en skola som är medlem i Floristerna Yrkesråd, senast fyra veckor innan gesällprovet. Blomstermaterialet som tillhandahålls under kursen är inte detsamma som till gesällprovet. Det är inte tvunget att gå den förberedande kursen för att ha tillträde till prov men vid fler sökande till provet än vad som finns plats för prioriteras i första hand de som gått den förberedande kursen i anslutning till provet.
ANMÄLAN TILL FÖRBEREDANDE GESÄLLKURS
GESÄLLEN PRISINFORMATION

Prövande till Gesällprov skall sända in alla handlingar inklusive utbildningsloggboken digitalt scannade rörande praktiktid, utbildning etc. till Floristernas Yrkesråd senast elva veckor före planerat Gesällprov till floristernasyrkesrad för kontroll angående behörighet att avlägga prov. För att få tillträde till provet skall fastställd provavgift vara inbetald senast sex veckor före provets början. Vid teoriprov gäller elva veckor eller då man vill ha tillgång till databasen på internet. Teoriprovet ska vara avklarat innan det praktiska provet sker via skolan som det är tänk att avlägga praktiska provet på, detta sker via ett databaserat prov från övningsdatabasen via internet. När provavgiften är inbetald så får man tillgång till övningsdatabasen, tidigast elva veckor före provet, via frågebanken på internet med frågor till teoriprovet.

Erfarenheter för att få göra Gesällprovet
Prövandes erfarenhet ska vara minst 4500 timmar, av erfarenhetsträning i yrket. Detta ska utgå som regel för provet 2020 Den som har påbörjat sin utbildning efter 2011 ska även ha gjort första delprovet som är grundläggande för yrket där yrkesbeviset (regler för YB se underlänken yrkesbeviset) är avslutande examen på utbildningen antingen som skola eller lärling.

Vid ev. avbokning senare än sex veckor före Gesällprov återbetalas provavgiften med avdrag för kostnader för Experter och provmaterial.

NYTT FÖR I ÅR 2019, nya regler är på gång. (Mer kommer att presenteras i slutet av September då dessa är beräknade vara färdig framtagna). 
Du som gjort ditt Yrkesbevis kommer att få din YB examen validerad och får då färre moduler att göra på ditt gesällprov från de regler som finns sen tidigare. Och du som inte har gjort ditt YB i skolan kommer inte att behöva göra ditt YB innan, men kommer att göra gesällen med dom regler som redan är antagna för gesällprovet.

Provets omfattning för de som inte har YB certifikat.
Gesällprovet omfattar dels ett teoretiskt prov, dels ett praktiskt prov enligt nedanstående uppställning. Skolorna beslutar före varje provs genomförande tillsammans med Floristernas Yrkesråd.

Teoretiskt prov ska vara godkänt före praktiskt prov.
Botanik / Varukunskap Obligatoriskt för alla prövande.
Provet omfattar ca 50-frågor som skall besvaras via provvakten på den skola där provet avläggs, och det ska vara godkänt före det praktiska provet. Provet sker via ett web-baserat program. Frågorna behandlar färg, form, stilhistoria, exponering, fackterminologi, snittblommors och krukväxters namn, skötsel, varuvård, hantering samt sjukdomar och skadedjur.

200 frågor skall den prövande, via en internetdatabas, öva sig på minst elva veckor före provet. 50 av dessa frågor skall besvaras vid provet. Minst 38 frågor måste vara rätt besvarade på 60 minuter för godkänt betyg.
(Vid konstaterad dyslexi kan den prövande begära att få provet muntligt uppläst av provvakt.)

Förslag till lämplig kurslitteratur, skall översändas till de prövande tillsammans med frågorna.
Omprov på teoriprov skall kunna göras innan den prövande avlägger det praktiska provet, varvid den prövande får besvara nya frågor utvalda bland de 200. Den prövande står för den extra kostnaden.

PRAKTISKT PROV CASE MED TVÅ UPPGIFTER
Se exempel Casebeskrivning Floristernas Yrkesråd yrkesprov med tillägget övriga kriterier för Gesällprov, Varje år kommer nya Case att presenteras senast i oktober varje år som gäller för kommande år.

ARBETE TRE OCH FYRA
* Arbete tre eller fyra kommer att vara en bunden bukett med en förberedd konstruktion om detta inte ingår i Caset, de två följande arbeten varieras från nedanstående lista och varieras från år till år och anpassas till Caset. Provtagarna får veta dessa senast en månad innan prov.

* Begravningsbinderi
– krans med dekoration i stickmassa av typ oasis (Kransstomme i storlek 55cm hel boj klädd med levande, botaniska blad i lindningsteknik, förberedd hemifrån till provet).
– begravningsdekoration i florette petite/grande, dekorativ stil, radial gruppering
.
– begravningsdekoration i florette petite/grande, dekorativ stil, parallell gruppering.

* Brudbinderi
– i handtag/hållare med stickmassa (lady), dominans av dekorativ stil
.
– i handtag/hållare med stickmassa(lady), dominans av formal stil.
– arrangemangsteknik, dominans av dekorativ stil.
– arrangemangsteknik, dominans av formal stil.
– stiftad med dominans av dekorativ stil
.
– stiftad, med dominans formal stil.
– limningsteknik med dominans av dekorativ stil,
– limningsteknik med dominans av formal stil

* Dekoration / arrangemang i kruka/fat/vas.
Här kan både stil och gruppering (radial eller parallell) varieras från år till år.
– presentdekoration
.
– bordsdekoration
.
– scendekoration

* Plantering i kruka/fat.
* Presentation av dina arbeten dag 2 max 20 minuter.
Dessa kriterier står i Casebeskrivningen.

MATERIAL TILL GESÄLLPROVET
Allt material skall vara enhetligt för alla deltagare enligt en särskild blomlista med sorter, antal, färg etc. Förteckning över övrigt material och underlag etc, utsändes till de prövande minst en månad före provets genomförande. Den prövande ska själv ta med material som denne vill använda till provet utifrån materiallistan. (Allt material på listan behöver ej tas med till provet om du inte ska använda det och detta kommer att bedömas som materialekonomisk åtgång).

Materiallistan kommer att variera efter årstid. Samtidigt meddelas den stilart, som ett arbete skall utföras i, tema/sammanhang och gruppering (radial eller parallell) för dekorationen.

Det är upp till den prövande att hantera materialet så att det håller sig under hela provtiden, bedömning av varubehandling ingår som en del av gesällprovet.

Verktyg och tekniskt material tar den prövande med enl. bifogad lista.
Provvakten fungera som kontrollant under provet.

GENOMFÖRANDE AV GESÄLLPROV
Den praktiska delen av Gesällprovet genomförs under totalt 8 timmar som inkluderar såväl ren provtid som förberedelsetid. Avbrott för lunch görs med en halvtimme och för kaffe med en halvtimme.

Totalt omfattar den praktiska provtiden:                     9,0 timmar dag 1
Presentation av ditt arbete inför minst 3 Experter:      max 20 minuter dag 2
Totalt 9 timmar och 20 minuter.
De fyra praktiska arbetsuppgifterna kan utföras i den ordning varje prövande själv önskar under prov dagen.

Gesällprov genomförs enligt nedanstående schema:
DAG 1
07.30 Samling
08.00-12.00 Prov inklusive 15 minuters paus
12.00-12.30 Lunch
12.30-17.30 Prov inklusive 15 minuters paus
17.30-18.30 Städning

DAG 2
09.00 Startar presentationerna efter turordningsschema (här kan också göras det fjärde arbetet beroende på skolans öppet tider).
12.00-13.00 Lunch
15.00- Resultat av Gesällprovet presenteras

GRANSKNING

TEORETISKT PROV
Gesällprovets teoretiska prov skall avklaras innan praktiskt prov. Personal från skolan där provet genomföres är provvakt, omedelbart sedan teoriprovet avslutats så får provtagare reda på resultat från databasen på internet. Teoriprovet bedöms med G godkänt eller IG icke godkänt

PRAKTISKT PROV
Gesällprovets praktiskt utförda arbeten skall granskas av fem, centralt av Gesäll- och Mästarrådet, utsedda expert varav minst en ska komma som verksam florist från Interflora eller Euroflorist och minst en från Floristernas Yrkesråd som individuellt ochgemensamt bedömer varje arbetsuppgift utifrån granskningsmomenten Helhetsintryck och Teknik.

Expert skall vara en yrkesman med Gesällbrev samt att ha sitt huvudsakliga arbete som florist. Alla experter skall vara helt uppdaterade på nyheter och trender, utvecklingstendenser, nya material etc. Expert ska ingå i FYR:s nationella team för granskare.

Det är viktigt att nya expertaspiranter får träning att granska prov genom att få följa erfarna experter under deras granskning. Detta kan ske vid provet. Efter träning görs en utvärdering av aspirantens kompetens för fortsatt granskning som expert. Kurser för aspiranter och experter kommer att hållas regelbundet och dessa aviseras på hemsidan.

Vid eventuella förändringar för experter under uppdraget är det upp till Floristernas Yrkesråd att bedöma om man som granskningsman uppfyller expertkraven.

Granskningen påbörjas dag 2. Då gör provtagaren sin presentation varefter genomgång hålls med de prövande då experterna har granskat provet, granskning och genomgång skall ha avslutats senast klockan ca 17.00 dag 2.

Vid granskningen av varje moment används en fyra gradig skala 0-3, där 0 är underkänt. Underkänt betyg på ett moment kan ej vägas upp genom högre betyg på ett annat moment. Hela poäng eller delar av poäng kan anges av genomsnittet från Experter. Momentet Teknik bedömes även med samma skala samt där visa bedömningar kommer att besvaras med JA eller NEJ.

Teoriprovet skall endast betygsättas G eller IG.

För godkänt Gesällprov på provdagen gäller att ett provarbete får vara underkänt utan att den prövande skall behöva göra om hela provet. Omprov av ett arbete görs i direkt anslutning till provet, eller inom ett år efter Gesällprovets avläggning, detta givetvis under förutsättning att prov anordnas under denna tid, i annat fall vid första tillfälle prov anordnas. Omprov av ett arbete kan endast ske en gång. Om provuppgift ej kan godkännas vid omprov, måste hela gesällprovet göras om.

PROVAVGIFT
Varje prövande betalar en provavgift som fastställs året före aktuellt prov och som tillkännages i samband med inbjudan till Gesällprov. Provavgiften inkluderar inte kostnad för material till provet (såväl blommor som tillbehör), samt i provet ingående måltider.

Provavgiften är fastställt till 3.500 SEK exkl. moms.
Omprov av ett arbete är fastställt till 800 SEK exkl. moms
Omprov av hela Gesällprovet är fastställt till 3.500 SEK exkl. moms
Teoriprovavgift inkl provfrågedatabas och övningstest via internet 800 SEK exkl. moms.
Sveriges Hantverksråd fastställt provavgift om 800 SEK exkl moms.(Betalas till Hantveksrådet).
Medlemsavgift till Floristernas Yrkesråd 500 SEK registrering via hemsidan.
För att få tillträde till Gesällprov skall provavgiften vara betald senast sex veckor före aktuellt provs genomförande.

ANMÄLAN
Anmälan till Gesällprov skall göras i enlighet med den information som lämnas i samband med inbjudan till prov via www.floristernasyrkerad.se, dock senast sex veckor före planerat Gesällprov.

Anmälan är bindande från sex veckor före provets genomförande, vilket innebär att prövande som avbokar provet får stå för kostnader förenade med avbokningen,

Floristernas Yrkesråds Gesäll- och Mästareråd i samarbete med Interflora och Euroflorist i Sverige.
Mikael Sörensson
0708538188

Provbestämmelsen.
Fastställda 2013-05-30 på Hantverksrådet i Leksand
Uppdaterade 14/11-2014